Materská škola

datelinkaCharakteristika

Materská škola Hrašné je škola rodinného typu, situovaná v centre Obce Hrašné. Zriaďovateľom je Obec Hrašné. Zabezpečuje výchovnú starostlivosť detí od 3 – 6 rokov, výnimočne od 2 rokov a to počas celého dňa. V prípade záujmu rodičov dáva možnosť i poldenného pobytu detí v materskej škole.

Materská škola je jednotriedna - čiže vekovo zmiešaná materská škola. Život detí v takejto zmiešanej skupine je pre deti prirodzený a dynamický tým, že poskytuje možnosti a príležitosti pre vzájomné učenie sa detí a sociálne rôznorodé situácie. Súrodenci majú možnosť navštevovať materskú školu spoločne, čo utužuje ich vzájomné vzťahy.

Nové deti vždy vstupujú do triedy, ktorá je už spoločenstvom detí s dohodnutými a vzájomne akceptovanými pravidlami a hodnotami, čo im do určitej miery uľahčuje obdobie adaptácie a zvyšuje pocit bezpečia.
Materská škola realizuje predprimárne vzdelávanie podľa Školského vzdelávacieho programu „Ďatelinka“ vypracovaného v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleného MŠVVaŠ SR.

Vlastné zameranie

Vzhľadom k tomu, že sme „dedinská“ materská škola, naše zameranie sa uberá smerom k prírode. Počas pobytu vonku si deti utvárajú emocionálne bohatý vzťah k prírode, uvedomujú si význam a hodnotu životného prostredia pre človeka i pre rôzne druhy živočíchov. Prebúdza sa u detí environmentálne cítenie. Na základe pozorovania a praktických skúseností deti poznávajú význam svetla, tepla, vzduchu a vody pre život zvierat a rastlín, poznávajú význam rastlín a živočíchov pre život človeka. Vychádzkami do blízkeho lesa deti objavujú rastlinstvo a živočíšstvo lesa a utvárajú si konkrétne predstavy v procese zmien vzhľadom na ročné obdobie.

Pre účely vzdelávacích, pohybových, športových a relaxačných aktivít tiež využívame i školský dvor, z ktorého je pekný pohľad na blízky les. Zeleň umožňuje každodennú realizáciu aktivít zameraných na prírodovedné poznávanie formou priameho zážitku, vytváranie pozitívnych postojov k prírode, rozvoj estetického vnímania a prežívania prírody. Školský dvor poskytuje možnosti rôznorodých činností a hier pre deti, je vybavený preliezkami, kĺzačkami, húpačkami, malým záhradným altánkom a pieskoviskom. Slúži i ako dopravné ihrisko, keďže je vybavený i dopravnými značkami.

Zameraním našej materskej školy je i výchova k zdravému životnému štýlu a starostlivosti o vlastné zdravie. Plníme ho cez projekt „Školské mlieko“ “(európsky program podpory spotreby mlieka v školách), a „Školské ovocie“(európsky program podpory spotreby ovocia a zeleniny v školách), a ktorých zásady sprostredkúvame deťom cez vzdelávacie aktivity v priebehu celého školského roka.

Našim cieľom je poskytnúť deťom čo najviac príležitostí na zmysluplné učenie sa hrou a objavovanie okolitého sveta.

Prevádzka

Prevádzka materskej školy je 6,30 hod - 16,00 hod.
Príchod detí do materskej školy je do 8:00 hodiny (neskorší príchod treba vopred dohodnúť).
Nahlasovanie alebo odhlasovanie zo stravy osobne alebo telefonicky na číslo 032 / 7790327 najneskôr do 8:00 hodiny príslušného dňa.

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Personálne obsadenie

Pedagogickí zamestnanci:

  • Hučková Monika – riaditeľka
    /konzultačné hodiny-individuálne, podľa potreby a dohody so zákonným zástupcom /
  • Svinkásková Lucia - učiteľka

Prevádzkoví zamestnanci:

  • Lukáčová Anna - kuchárka
  • Hrašná Edita – upratovačka, školníčka
 

 SAM 8621 V závere školského roka sme sa spolu s kamarátmi z MŠ Poriadie vybrali na Bojnický zámok, konkrétne na podujatie Rozprávkový zámok.

 SAM 8485 Začiatkom júna sme navštívili hasičskú stanicu v Myjave, kde nás srdečne privítal pán veliteľ mjr. Ing. Ján Hanzlíček.

 SAM 8455Mama je anjel, ktorý žije na zemi. Mama to je krásna dáma, ktorá život dala mi. Ďakujem Ti za úsmev, ktorý mi dávaš, ďakujem Ti že si pri mne a ľúbiť ma neprestávaš.“

 

 SAM 8377V mesiaci máj sme do našej materskej školy pozvali milé tety zo spoločnosti Lesotur Stará Turá.

 

SAM 8338 V mesiaci apríl sa staršie deti zúčastnili plaveckého výcviku v krytej plavárni v Myjave.

 

SAM 8297 Nakoľko apríl je mesiac pre lesy, téme LES sme sa v našej škôlke venovali s patričnou úctou a vážnosťou.

 

SAM 8211 Viem, kde bývam? Viem, odkiaľ pochádzam?

 

SAM 8235 V rámci mesiaca marec – „Mesiac knihy“ sme navštívili Mestskú knižnicu v Myjave