Materská škola

datelinkaCharakteristika

Materská škola Hrašné je škola rodinného typu, situovaná v centre Obce Hrašné. Zriaďovateľom je Obec Hrašné. Zabezpečuje výchovnú starostlivosť detí od 3 – 6 rokov, výnimočne od 2 rokov a to počas celého dňa. V prípade záujmu rodičov dáva možnosť i poldenného pobytu detí v materskej škole.
Materská škola je jednotriedna - čiže vekovo zmiešaná materská škola. Život detí v takejto zmiešanej skupine je pre deti prirodzený a dynamický tým, že poskytuje možnosti a príležitosti pre vzájomné učenie sa detí a sociálne rôznorodé situácie. Súrodenci majú možnosť navštevovať materskú školu spoločne, čo utužuje ich vzájomné vzťahy. Nové deti vždy vstupujú do triedy, ktorá je už spoločenstvom detí s dohodnutými a vzájomne akceptovanými pravidlami a hodnotami, čo im do určitej miery uľahčuje obdobie adaptácie a zvyšuje pocit bezpečia.
Materská škola realizuje predprimárne vzdelávanie podľa Školského vzdelávacieho programu „Ďatelinka“ vypracovaného v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleného MŠVVaŠ SR.
VLASTNÉ ZAMERANIE

Vzhľadom k tomu, že sme „dedinská“ materská škola, naše zameranie sa uberá smerom k prírode. Počas pobytu vonku si deti utvárajú emocionálne bohatý vzťah k prírode, uvedomujú si význam a hodnotu životného prostredia pre človeka i pre rôzne druhy živočíchov. Prebúdza sa u detí environmentálne cítenie. Na základe pozorovania a praktických skúseností deti poznávajú význam svetla, tepla, vzduchu a vody pre život zvierat a rastlín, poznávajú význam rastlín a živočíchov pre život človeka. Vychádzkami do blízkeho lesa deti objavujú rastlinstvo a živočíšstvo lesa a utvárajú si konkrétne predstavy v procese zmien vzhľadom na ročné obdobie.
Pre účely vzdelávacích, pohybových, športových a relaxačných aktivít tiež využívame i školský dvor, z ktorého je pekný pohľad na blízky les. Zeleň umožňuje každodennú realizáciu aktivít zameraných na prírodovedné poznávanie formou priameho zážitku, vytváranie pozitívnych postojov k prírode, rozvoj estetického vnímania a prežívania prírody. Školský dvor poskytuje možnosti rôznorodých činností a hier pre deti, je vybavený preliezkami, kĺzačkami, húpačkami, malým záhradným altánkom a pieskoviskom. Slúži i ako dopravné ihrisko, keďže je vybavený i dopravnými značkami.

Zameraním našej materskej školy je i výchova k zdravému životnému štýlu a starostlivosti o vlastné zdravie. Plníme ho cez projekt „Školské mlieko“ “( európsky program podpory spotreby mlieka v školách), a „Školské ovocie“( európsky program podpory spotreby ovocia a zeleniny v školách), a ktorých zásady sprostredkúvame deťom cez vzdelávacie aktivity v priebehu celého školského roka.
Našim cieľom je poskytnúť deťom čo najviac príležitostí na zmysluplné učenie sa hrou a objavovanie okolitého sveta.

PREVÁDZKA
 Prevádzka materskej školy je v čase od 6,30 hod do 16,00 hod.
 Príchod detí do materskej školy je do 8:00 hodiny / neskorší príchod treba vopred dohodnúť /.
 Nahlasovanie alebo odhlasovanie zo stravy je potrebné vykonať deň vopred osobne alebo telefonicky na číslo 032 / 7790327, najneskôr však do 8:00 hod príslušného dňa.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Personálne obsadenie

Pedagogickí zamestnanci:

  • Bc. Hučková Monika – riaditeľka
    /konzultačné hodiny-individuálne, podľa potreby a dohody so zákonným zástupcom /
  • Ing. Dugová Miroslava - učiteľka

Prevádzkoví zamestnanci:

  •  Kubičková Lenka - kuchárka 
  • Hrašná Edita – upratovačka, školníčka

SAM 0827
„Morena heš, do potoka bež!“
Vyniesli sme Morenu z dediny, priniesli sme jar novú do dediny. Bodaj by Morena tak dlho spala, aby nám zase dlho pokoj dala...

SAM 0672Cesta snehom zapadla, kto naplní kŕmidlá?
Trvalo to chvíľu len, zvieratkám sa splnil sen.

264782037 1762336027287941 4092752431292742816 nSneží, sneží na kraj biely, snehuliaka by sme chceli.
Je to tak, veru tak, pekný je náš snehuliak.

SAM 0576Padá sniežik, vietor fúka, Mikuláš nám dary núka.
Poďte deti detičky, rozbaľte si balíčky.

SAM 0256

Keď červená zabliká, nepohnem sa z chodníka.
Oranžová svieti, pripravte sa deti!
Iba farba zelená, voľnú cestu znamená.

Chlieb náš každodenný (Milan Rúfus)

SAM 0287

 

Chlieb krájať... To je nie len tak.

Chlieb nepriletí ako vták, jak cudzí holub do dvora.                       

Na chlebík musíš poorať. A hodný svojho chleba žiť. Chlebík si treba zaslúžiť.

Pluh tlačiť ako ťažký vlak, Chlieb krájať - to nie je len tak.                                                               

Poznáš raz, čo to znamená. Môj milý, chlieb je odmena.

Preto sa modli a ja tiež: chlieb náš každodenný daj nám dnes.

244205918 867781337442299 5403501753375138561 n

Na známosť sa všetkým dáva, v jeseni lístie opadáva.
Šu-šu, šumia vetvičky, vraj naplnia košíčky.
Slniečko sa raduje, šarkan s vetrom tancuje.
Hop-cup, hop-cup tralala, jeseň dary rozdáva.

20210427 104521

Zážitkové učenie – s kozou Rózou a poníkom Boníkom.