Sociálne veci, kultúra, pokladňa: Mgr. Petra Šimková
Momentálne zastupuje: Katarína Hučková

 • opatrovateľská služba, evidencia a vybavovanie sociálnej pomoci
 • agenda súvisiaca s rodinnými prídavkami pre obec ako osobitného príjemcu
 • sociálnoprávna ochrana detí
 • overovanie podpisov a listín, poplatky
 • žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením – mesačné vyúčtovanie
 • žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinnosti dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
 • vedenie pokladne a hotovostný platobný styk
 • bytová činnosť Obecné nájomné domy s.č. 296,297,298,299,302,303
 • príprava kultúrnych podujatí v obci
 • štatistika kultúry, občianske a spoločenské záležitosti
 • správa cintorína a evidencia hrobových miest
 • skladové hospodárstvo
 • dispečing vozového parku

Telefón: 032 779 03 22