Financie: Elena Malková

 • fakturácia a finančné operácie
 • evidencia majetku obce, inventarizácia
 • rozpočet obce, zostavovanie, vyhodnocovanie a zmeny rozpočtu
 • vykonanie individuálnej účtovnej závierky obce
 • spracovanie záverečného účtu a výročnej správy obce
 • zúčtovanie dotácií a usporiadanie fin. vzťahov k zriadeným alebo založeným PO a FO podnikateľom a PO, ktorým obec poskytla fin. prostriedky k ŠR, Štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a rozpočtom VÚC
 • vedenie účtovníctva obce
 • výkazy a štatistika
 • spracovanie návrhov a pripomienok k VZN
 • činnosť na úseku majetkovo- právnych vzťahov
 • zabezpečenie zákona o ochrane osobných údajov
 • príprava rokovaní obecného zastupiteľstva
 • vypracovanie materiálov a finančné zabezpečenie prenesenej štátnej pôsobnosti
 • správa obecného majetku a nájomné zmluvy nebytových priestorov
 • internetová stránka – aktualizácia, doplnenia, zverejňovanie

Telefón: 032 779 03 22