Evidencia obyvateľstva, pokladňa: Elena Malková

 • príjem a evidencia podnetov a sťažností
 • výkazy a štatistika
 • spracovanie návrhov a pripomienok k VZN
 • evidencia priestupkov a súdnych rozhodnutí
 • zabezpečenie zákona o ochrane osobných údajov
 • zabezpečenie a vedenie písomnej agendy, rozhodnutí starostu a obecného zastupiteľstva
 • vypracovanie materiálov prenesenej štátnej správy
 • evidencia trvalých a prechodných pobytov SR, voličské zoznamy
 • evidencia ulíc, domov a bytov v obci
 • vydávanie súpisných čísel
 • vydávanie dokladov na vybavenie občianskych preukazov a vydávanie iných rozhodnutí
 • overovanie podpisov a listín, poplatky
 • spolupráca s katastrom nehnuteľností
 • evidencia a vydávanie rybárskych lístkov – poplatky
 • evidencia a vybavovanie registra trestov – poplatky
 • evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov
 • vedenie pokladne a hotovostný platobný styk

Telefón: 032 779 03 22