Sekretariát, podateľna: Mgr. Petra Šimková
Momentálne zastupuje:  Katarína Hučková

 • podateľňa a výpravňa písomností, došlá a odoslaná pošta – vedenie registratúry
 • elektronická schránka
 • príprava rokovaní obecného zastupiteľstva
 • plní všetky úlohy a nariadenia starostu obce
 • komunikuje s verejnosťou, médiami
 • príprava podkladov na OZ
 • obecná informačná a úradná tabuľa
 • dochádzka všetkých zamestnancov, aktivačné práce nezamestnaných, absolventi, VPP, AČ, § 50j, § 52, § 52a, 54
 • sprístupnenie informácií
 • vybavovanie žiadosti občanov
 • požiarna ochrana a protipovodňová ochrana
 • príprava a riadenie projektov na čerpanie finančných prostriedkov EÚ, z rôznych zdrojov štátneho rozpočtu a iných zdrojov
 • verejné obstarávanie, prieskumy trhu

Telefón: 032 779 03 22