Samospráva obce

Starosta obce: Mgr. Pavel Hučko

Zvolený vo voľbách do orgánov samosprávy obce dňa 10.11.2018

Mobil: 0905 343 395

Pevná linka: 032/7790322

Komisia školstva, kultúry, telovýchovy a športu:

 • Predseda: Bc. Lenka Fábry Bunčiaková
 • Členovia: Monika Hučková, Martin Mateják

Komisia bytová, výstavby a rozvoja obce:

 • Predseda: Mgr. Lucia Balážová
 • Členovia:  Jaroslav Barančin, Zdenka Jakubcová

     Bc. Lenka Fábry Bunčiaková, Martin Mateják

Komisia pre ochranu verejného záujmu:

 • Predseda: Jaroslav Barančin 
 • Člen: Zdenka Jakubcová, Bc. Lenka Fábry Bunčiaková

Zástupcovia zvolení vo voľbách do orgánov samosprávy v roku 2018:

Meno a priezvisko poslanca - volebný obvod  Adresa Telefónne číslo
Jaroslav Barančin ( volebný obvod 5 - u Malkov,, u Tomišov, u Štefíkov)
Hrašné č. 236
 0907 610 034
Zdenka Jakubcová ( volebný obvod 1 - centrum Hrašné ) Hrašné č. 53  0907 182 428
Mgr. Lucia Balážová (volebný obvod 3 - u Taranov, u Rumankov a Žadovec ) Hrašné č. 32  0907 463 073
Martin Mateják ( volebný obvod 4 - u Zábojníkov, u Vravišov, u Biesov a Polákov vrch ) Hrašné,  92  0505 249 038
Bc. Lenka Fábry Bunčiaková ( volebný obvod 2 - Hodulov vrch ) Hrašné č. 297  0907 494 318
     

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

Pre volebné obdobie 2018 – 2022 bol pre našu obec stanovený počet poslancov päť.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

 1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 2. schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce,
 3. schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 4. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku,
 5. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 6. vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenie občanov,
 7. uznášať sa na nariadeniach,
 8. určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,
 9. zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku,
 10. schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.)
 11. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov),
 12. schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach,
 13. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 14. udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 15. ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

Pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Hrašnom.

Prílohy:

pdfRokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Hrašnom