Samospráva obce

Starosta obce: Mgr. Pavel Hučko

Zvolený vo voľbách do orgánov samosprávy obce dňa 29.10.2022

Mobil: 0905 343 395

Pevná linka: 032/7790322

Komisia školstva, kultúry, telovýchovy a športu:

  • Predseda: Bc. Lenka Fábry Bunčiaková
  • Členovia: Monika Hučková, Martin Mateják

Komisia bytová, výstavby a rozvoja obce:

  • Predseda: Mgr. Lucia Balážová
  • Členovia:  Jaroslav Barančin, Ing. Miroslava Jurášová

     Bc. Lenka Fábry Bunčiaková, Martin Mateják

Komisia pre ochranu verejného záujmu:

  • Predseda:  Martin Mateják 
  • Člen:  Ing. Miroslava Jurášová, Jaroslav Barančin  

Zástupcovia zvolení vo voľbách do orgánov samosprávy v roku 2022:

Meno a priezvisko poslanca - volebný obvod  Adresa Telefónne číslo
Jaroslav Barančin ( volebný obvod 5 - u Malkov,, u Tomišov, u Štefíkov)
Hrašné č. 236
 0907 610 034
Bc. Lenka Fábry Bunčiaková ( volebný obvod 1 - centrum Hrašné ) Hrašné č. 69  0907 494 318
Mgr. Lucia Balážová (volebný obvod 3 - u Taranov, u Rumankov a Žadovec ) Hrašné č. 32  0907 463 073
Martin Mateják ( volebný obvod 4 - u Zábojníkov, u Vravišov, u Biesov a Polákov vrch ) Hrašné,  92  0905 249 038
Ing. Miroslava Jurášová ( volebný obvod 2 - Hodulov vrch ) Hrašné č. 169  0910 292 833
     

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

Pre volebné obdobie 2022 – 2026 bol pre našu obec stanovený počet poslancov päť.