VZN č. 1/2011 o výške príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri materskej škole

VZN č. 2/2011 o niektorých podmienkach držania psov

Dodatok č 1 k VZN 1/2011 o výške príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri materskej škole

VZN 1/2013 o číslovaní stavieb na území obce Hrašné

VZN 2/2013 o torbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Hrašné

VZN 3/2013 ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska obce Hrašné

VZN 1/2014 o dani z nehnuteľnosti 

 VZN 3/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce Hrašné

VZN 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Hrašné

Dodatok č 2 k VZN 1/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri Materskej škole 

Dodatok č. 3 k VZN 1/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri Materskej škole 

Dodatok č. 4 k VZN 1/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri Materskej škole 

VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom  

VZN 1/2017 o výške dotácie na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ

VZN 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN 3/2017 o vylepovaní volebných plagátov

pdfDodatok 5 k VZN 1/2011 o výške príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri Materskej škole 330.40 KB

 pdfDodatok č.1 k VZN 1/2017 o výške dotácie na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času328.73 KB

pdfVZN 1/2018 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa 1.39 MB

pdfDodatok 1 k VZN 2/2011 o niektorých podmienkach držania psov  407.53 KB

pdfVZN č. 2/2018 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov285.31 KB

pdfDodatok č.6 k VZN 1/2011 o výške príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri Materskej škole 87.72 KB

pdfVZN 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady328.85 KB

pdfVZN 1/2020 o opatrovateľskej službe181.47 KB

 pdfDodatok č 7 k VZN 1/2011 o výške príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri Materskej škole 110.59 KB

pdfDodatok č. 8 k VZN 1/2011 o výške príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri Materskej škole1.02 MB