Západoslovenská distribučnáUPOZORNENIE

pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci

OREZU A VÝRUBU STROMOV

v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení

a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením .

 

 

Upozorňujeme občanov na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme .

Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia .

V prípade, že stromy a kríky prerastajú nad výšku 3m je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie resp. vyrezanie .

Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min.

25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia a to u príslušného špecialistu správy podľa obce .

Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení .

 

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv

na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie

aj pre Vaše odberné miesto .

pdfVýzva na orezanie stromov27.56 KB