Pozvánky OcZ

Starosta obce Hrašné
                                                                              V Hrašnom dňa 7.8.2020
                                       P O Z V Á N K A

Starosta obce Mgr. Pavel Hučko pozýva občanov na verejné zhromaždenie,

ktoré sa uskutoční dňa 19. augusta 2020 o 17.00 hod v sále kultúrneho domu .

 Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien

zvolávam  riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hrašné vo funkčnom období 2018 -2022

ktoré sa bude konať dňa  9. decembra 2020 o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu