Pozvánky OcZ

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zrušené do odolania na základe opatrení krízového štábu a

Úradu verejného zdravotníctva SR . 

 

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien

zvolávam  riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hrašné vo funkčnom období 2018 -2022

ktoré sa bude konať dňa             2020 o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu