Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR 369/1990 Zb.. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva starosta riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hrašné vo funkčnom období 2022 - 2026, ktoré sa uskutoční

dňa  26. júna 2024 o 17.00 hod v  kancelárii starostu obce Hrašné (unimobunka pri kultúrnom dome).

 

   

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva starostom obce
 2. Určenie zapisovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia ObZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Žiadosť Mariána Mika o odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce Hrašné parc. č. 8672/18 a 8668/9 v k.ú. Hrašné
 6. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2
 7. Spracovanie projektu v spolupráci s TSK na ďalšie bezpečnostné prvky zamerané na bezpečnosť a zníženie rýchlosti vozidiel cez obec Hrašné na ceste II/581.
 8. Rôzne – aktuálne k dianiu v obci Hrašné:
 • Informácia k prácam Zníženia energetickej náročnosti budovy ObÚ a MŠ
 • Informácia k projektu Komunitné centrum na Hodulovom Vrchu
 • Informácia k podaniu žiadosti na Okresný úrad, Odbor životného prostredia o určenie úradu pre obec Hrašné na výrub 17 ks drevín – líp na miestnom cintoríne, ktoré poškodzujú hrobové miesta (pomníky pozostalých)
 • Termín nasledujúceho ObZ ( 04. alebo 11. 09.2024)
 • Diskusia
 • Záver

Mgr. Pavel Hučko - starosta obce