Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR 369/1990 Zb.. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva starosta riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hrašné vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční

dňa  5. októbra 2022 o 17.00 hod v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom .

   

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Kontrola plnenia uznesení
  1. Kontrola plnenia uznesení
  2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022 – Materská škola Hrašné 3
  3. Delegovanie zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy pri Materskej škole Hrašné 3
  4. Odpredaj Kuka vozu po ukončení činnosti zberu TKO (znalecký posudok)
  5. Rôzne :
  • Príprava rozpočtu na rok 2023
  • Dokúpenie nábytku – skríň pre Materskú školu Hrašné 3
  • Termín nasledujúceho ObZ ( 25.11.2022)
  1. Diskusia          

Starosta obce :

Mgr. Hučko Pavel