Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR 369/1990 Zb.. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva starosta riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hrašné vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční

dňa  15. júna 2022 o 17.00 hod v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom .

   

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Žiadosť Kopaničiarskej odpadovej spoločnosti o odkúpenie pozemku v k.ú. Kostolné na úpravu a zhodnocovanie odpadov.
 5. Žiadosť p. Klasovitého o súhlas k zriadeniu vecného bremena na  káblovú prípojku NN cez pozemok obce Hrašné
 6. Žiadosť o kúpu pozemku p. Štefík
 7. Žiadosť občanov Hodulovho Vrchu o umiestnenie spomalovačov a obytnej zóny
 8. Rôzne :
 • Informácia o štátnom stavebnom dohľade u p. Nižnikovej
 • Informácia k spoločnosti Spoločné lesy Hrašné – Kostolné s.r.o.
 • Informácia k „Zberovej spoločnosti TKO obce Hrašné“ aktuálne a do budúcnosti ...
 • Úspora finančných prostriedkov, el. energie – verejné osvetlenie v obci, ...
 • Využitie priestoru po bývalej pošte (volebná miestnosť a následne Spojená spoločná miestna obecná knižnica)
 • Hľadanie osôb na dohodu – na zastupovanie na výkon práce pre obec.
 • Podanie správy na 26. rokovanie Bezpečnostnej rady okresu Myjava
 • Iné informácie ( vytýčenie obecnej komunikácie v osade U Štefikov,
 • pracovné stretnutie s prednostom a s vedúcimi zamestnancami okresu Myjava,
 • stretnutie so zastupiteľmi mikroregiónu Východní Slovácko,
 • olympiáda seniorov okresu Myjava,...)
 • Termín nasledujúceho ObZ
 1. Diskusia    

                 

Starosta obce :

Mgr. Hučko Pavel