Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR 369/1990 Zb.. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva starosta riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hrašné vo funkčnom období 2022 - 2026, ktoré sa uskutoční

dňa  24. januára 2024 o 17.00 hod v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom .

 

   

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva starostom obce
 2. Určenie zapisovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia ObZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Schválenie nového VZN č. 1/2024 ustanovujúce pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb.
 6. Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Hrašné na roky 2024 – 2030 s výhľadom do roku 2040 (PHSR)
 7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2024
 8. Žiadosť zaslaná o poľovné právo spoločnosťou – Kopaničiarske lovecké a ochranárske združenie Poriadie – návrh zmluvy
 9. Riešenie susedských sporov na Hodulovom vrchu týkajúce sa obecného pozemku (miestna komunikácia) p.č. 9868/1 rodín p. Kovačika, p. Blahu a p. Meliška
 10. Rôzne – aktuálne k dianiu v obci Hrašné:
 • Informácia k VO Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ a MŠ
 • VO nákupu kancelárskych buniek pre fungovanie ObÚ – ukončené objednávkou
 • Informácia k projektom Komunitné centrum na Hodulovom Vrchu, priestorov kuchyne v pohostinstve U Felberú a vykurovania budovy Kultúrneho domu
 • Informácia ohľadom určenia stavebného úradu, na konania v ktorých stavebníkom je obec
 • Informácia k zberu druhotných surovín (triedeného odpadu) OZV – KOS
 • Informácia k projektom dopraného značenia v obci
 • Informácia zo Zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Stará Myjava
 1. Termín nasledujúceho ObZ ( 28.02.2024)
 2. Diskusia
 3. Záver                                            

Starosta obce: 

Mgr. Pavel Hučko