Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR 369/1990 Zb.. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva starosta riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hrašné vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční

dňa  10. novembra 2021 o 17.00 hod v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom .

     Program:                           

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Kontrolný výjazd do osady U Štefíkov na miestnu- obecnú komunikáciu vedúcu na poľnohospodárske pozemky
 5. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3
 6. Návrh rozpočtu na roky 2022-2024
 7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024
 8. Návrh kalendáru vývozu ZKO v roku 2022
 9. Ostatné :
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
 • Doplnenie znaleckého posudku p. Miroslava Cibulku ku kúpe pozemku v k.ú. Kostolné
 • Doplnenie GP Ing. Vladimíra Barančina zo Žadovca k nájmu obecného pozemku-zmluva s obcou
 • Osadenie el. stĺpov do hospodárskeho dvora a na chodník vedúci do osád U Biesov a Polákov Vrch
 • Dobudovanie nadkrytia terasy pred miestnou reštauráciou (doplniť žľab a zvod na vodu)
 • Pred vybudovaním parkoviska pri KD vykonať izoláciu obvodového múru KD
 • Budúci rok bude potreba vymeniť ochranné siete na multifunkčnom ihrisku, opravy lavičiek na futbalovom ihrisku
 • Prístrešok- altánok pri KD a HZ na drevo i posedenie
 • Vybudovanie klubovne na Hodulovom Vrchu v bývalom obchode (elektrina, oprava omietok+ maľba, vybúranie otvoru a osadenie dverí)
 • 4.12. Vianočné trhy (rozsvietenie stromčeka, Mikuláš, MŠ program, zabíjačka,.....)
 • Termín nasledujúceho ObZ (vianočné- posledné v tomto roku)
 1. Diskusia - rôzne
 2. Záver

  Mgr. Pavel Hučko

  Starosta obce