Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR 369/1990 Zb.. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva starosta riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hrašné vo funkčnom období 2022 - 2026, ktoré sa uskutoční

dňa  22. marca 2023 o 17.00 hod v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom .

   

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva starostom obce
 2. Určenie zapisovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia ObZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Schválenie Záverečného účtu obce Hrašné za rok 2022
 6. Schválenie Školského vzdelávacieho programu ĎATELINKA v Materskej škole Hrašné 3
 7. Žiadosť o zriadenie vecného bremena z dôvodu vodovodnej prípojky Bc. Miriam Čubanákovej, bytom Hrašné, Hodulov vrch č. 197
 8. Rôzne – aktuálne k dianiu v obci Hrašné:
 • Riešenie nákladov elektrickej energie – žiadosť o dotácie MH SR
 • Informácia z TVK o možnosti prevodu vlastníctva vodárenskej infraštruktúry
 • Vypracovanie Projektovej dokumentácie na prechod pre chodcov s ochranným ostrovčekom v centre obce Hrašné
 • Stavebné povolenie na budovu Obecného úradu a Materskej škôlky
 • Žiadosti o dotáciu z Enviromentálneho fondu na zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a Materskej škôlky v Hrašnom
 • Súdne pojednávanie na Okresnom súde v Novom Meste nad Váhom – žalobca Mgr. Zuzana Nižníková
 • Označenie kontajnerov na triedený odpad – Plasty + kovy (žltý + červený kontajner v osadách)
 • Jarná brigáda „Za krajšie Hrašné“ v sobotu dňa 1. apríla 2023
 • Stavanie mája v obci Hrašné – sprievodný program (29.- 30. apríla)
 • 9. Termín nasledujúceho ObZ ( návrh - 19. apríla 2023)
 • 10. Diskusia
 • 11.Záver

Starosta obce :

Mgr. Hučko Pavel