Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien

zvolávam ôsme riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hrašné vo funkčnom období

2018 -2022  ktoré sa bude konať dňa 5. júna 2019 o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu

Program :  

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Schválenie programu 

 3. Kontrola plnenia uznesení

 4.Informácia o stave prípravy projektov obce

 5. Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2018

 6. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 

 7. Rôzne

 8. Záver 

 

Starosta obce : Mgr. Pavel Hučko