OZNÁMENIE TERMÍNU PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY HRAŠNÉ A PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ NA PREPRIMÁRNE VZDELÁVANIE NA ŠKOLSKÝ ROK 2018 / 2019

 

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do Materskej školy Hrašné / zápis detí / v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., sa uskutoční od 30. 4. 2018 do 31. 5. 2018, v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. v priestoroch materskej školy.

PRI PODANÍ ŽIADOSTI RODIČ/ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA DIEŤAŤA PREDLOŽÍ:
- písomnú žiadosť o prijatie do materskej školy, ( príslušné tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ“ je dostupné v materskej škole a na webovej stránke obce Hrašné)

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti podanej obidvoma rodičmi/zákonnými zástupcami, ktorú osobne predložia riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Súčasťou tohto potvrdenia je aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; v prípade zmyslového alebo telesného zdravotného postihnutia aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Na predprimárne vzdelávanie v súlade s § 59 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Riaditeľka materskej školy, a to bez ohľadu na právnu formu materskej školy, v rámci jej kompetencie ustanovenej § 3 ods. 2 vyhlášky o materskej škole určuje ostatné podmienky prijímania detí nad podmienky stanovené v školskom zákone, ktoré sú dostupné v materskej škole.

VYDÁVANIE ROZHODNUTÍ
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy bude riaditeľkou materskej školy osobne (prípadne poštou) vydané rodičom/zákonným zástupcom najneskôr do 30. 6. 2018. Bližšie informácie k podávaniu žiadostí i vydávaniu rozhodnutí poskytne riaditeľka materskej školy.

Hučková Monika
riaditeľka MŠ