P3090030Dňa 9. marca 2018 občianské združenie JDS Hrašné malo na Hodulovom Vrchu, v objekte bývalej školy posedenie dôchodcov. Tohto stretnutia sa zúčastnilo 47 členov a 4 hostia, spolu 51 osôb.

 

Program stretnutia bol nasledovný:

V úvode privítanie Dôchodcovská pieseň – naša hymna s harmonikou a doprovodom - Kozáková M.
1. B. Hučko - zahájenie schôdze, privítanie prítomných členov, privítanie hostí: starostu obce p. V. Stančíka, p. Miroslava Galandáka – predsedu Základnej organizácie v JDS Rudníku, p. Anku Párovskú - predsedníčku ZO Poriadie a p. Anku Petrákovú, členku Výboru JDS Poriadie
2. Príhovor predsedníčky JDS Hrašné – E. Malkovej
3. Starosta obce – pozdravenie žien k sviatku MDŽ
4. S piesňou to ide veselšie – hudobný prednes p. Marienky Kozákovej
5. Voľby do Výboru ZO JDS Hrašné, voľby delegátov na Snem okresnej organizácie na Myjavu (Biesová Alžbeta, Kozáková Mária, náhradník Bohuš Hučko).
6. B. Hučko: Návrh uznesení, členská schôdza schvaľuje navrhnutých členov do Výboru ZO JDS i delegátov na Okresný Snem na Myjavu (Malková, Biesová, Kozáková)
7. Diskusia, občerstvenie
Schôdza sa niesla v slávnostnej nálade, členkám boli od starostu odovzdané kvety k MDŽ, p. Biesová pripravila slávnostný obed (kurčacie soté na zelenine a hríbikoch, ryža, zeleninový šalat), členky organizácie pripravili doma značné množstvo zákuskov i koláčov, ktoré spríjemnili pri káve, či čaji pri pekných piesňach spoločné posedenie. Domov sme sa rozchádzali po osemnástej hodine.

Malková Emília, predsedníčka ZO JDS Hrašné

P3090005P3090019P3090004