Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR 369/1990 Zb.. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva starosta riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hrašné vo funkčnom období 2022 - 2026, ktoré sa uskutoční

dňa  7. decembra 2022 o 17.00 hod v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom .

   

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa zápisnice
  3. Schválenie programu
  4. Kontrola plnenia uznesení
  5. Zriadenie inventarizačnej komisie
  6. Úprava rozpočtu - Rozpočtové opatrenie č. 4
  7. Dodatok č. 9 k VZN 1/2011 o výške príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri MŠ
  8. Rôzne - aktuálne k dianiu v obci Hrašné 

      - zimná údržba miestnych komunikácii, chodníkov, posypový materiál

      - vianočné trhy a mikuláš pre deti

      - kalendár vývozu odpadu rozdelenie poslancom podľa volebných obvodov

     - informácia o konaní ŠSD stavebným úradom

     - úprava ceny palivového dreva

9.  Termín nasledujúceho ObZ ( 11.1.2023

10.  Diskusia   

 11. Záver

 12. Neformálne ukončenie kalendárneho roku 2022    

Starosta obce :

Mgr. Hučko Pavel