Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR 369/1990 Zb.. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva starosta riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hrašné vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční

dňa  11. mája 2022 o 17.00 hod v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom .

                     

Program :

1.)        Otvorenie zasadnutia

2.)        Schválenie programu

3.)        Kontrola plnenia uznesení

4.)        Žiadosť p. Lombardiniho s manželkou o odkúpenie pozemkov v k.ú. Hrašné

5.)         Žiadosť o odkúpenie  pozemku v k.ú. Kostolné u Mihálikov pre p. Švancaru  

6.)        Žiadosť o odkúpenie pozemku k.ú. Kostolné u Mihálikov pre p. Seidlera 

7.)        Žiadosť p. Klasovitého o káblovú prípojku NN cez pozemok obce

 

8.)        Rôzne

       - Odvolanie p. Jílkovej vo veci platby za komunálny odpad v obci

       - Informácia o poškodení miestnej komunikácie na Hodulovom vrchu nepovolenou 

          stavbou p. Nižníkovej

       -  Informácia o výzve zvyšovania energetickej účinnosti verejných budov

          (obecný úrad materská škola )       

       - Informácia - žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci DPO SR

       - Informácia k stavaniu mája a kultúrno-spoločenskej akcii 

          Hrašnárska vareška

       - Informácia k akcii Dňu jedál spojeného s malým jarmokom

       - Informácia ku cestným komunikáciám zo stretnutia zo županom TSK 

       - Informácia k mimoriadnemu snemu ZMOS-u

       - Informácia voľná WiFi v miestnom parku pri KD a HZ 

9.)      Diskusia

10.)      Termín nasledujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

11.)      Záver

Starosta obce :

Mgr. Hučko Pavel