Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR 369/1990 Zb.. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva starosta riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hrašné vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční

dňa  6. októbra 2021 o 17.00 hod v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom .

     Program:                           

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Prejednanie žiadosti Ing. Vladimíra Barančína ohľadom odkúpenia – nájmu obecného pozemku v osade Žadovec
 5. Žiadosť o zriadenie vecného bremena vodovodnej prípojky p. Jána Boháča
 6. Žiadosť o povolenie a zriadenie vecného bremena el. prípojky p. Jozefa Jánošku
 7. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti v k.ú. Kostolne p. Miroslavom Cibulkom
 8. Úprava cien vývozu zmesového komunálneho odpadu o zvýšené náklady na PHM a mzdy zamestnancov
 9. Finančná informácia Spoločnej úradovne Myjava a návrh jej riešenia
 10. Ostatné –
 • Pozemkové reformy v obci Hrašné
 • Riešenie prístupovej cesty k pozemkom Herbexu Hrašné – žiadosť p. Škodáčka
 • Riešenie posypového materiálu na zimnú údržbu komunikácii
 • Riešenie voľne sa pohybujúcich psov v obci ( psi p. O. Štefika od Rumankov )
 • Riešenie dopravného značenia ( dopravne značky, spomalovač) na určitých miestach v k.ú. Hrašné
 • Riešenie sušenia prádla na obecných bytovkách (dotaz. P. Gabriša)
 • Informácie z verejných obecných brigád
 • Informácie o aktuálnom dianí a riešení rôznych obecných záležitostí (hospodársky dvor, terasa nákupného strediska a reštaurácie, opravy komunikácii a parkovísk,...)
 • Mesiac úcty k starším ?!?
 • Informácie o aktuálnej situácii Covid 19
 • Termín nasledujúceho ObZ
 1. Diskusia - rôzne
 2. Záver

  Mgr. Pavel Hučko

  Starosta obce