Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR 369/1990 Zb.. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva starosta riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hrašné vo funkčnom období 2022 - 2026, ktoré sa uskutoční

dňa  27. marca 2024 o 17.00 hod v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom .

 

   

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva starostom obce
 2. Určenie zapisovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia ObZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Úprava rozpočtu ...
 6. Žiadosť Jozefa Blahu s manželkou Annou o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce Hrašné p.č.: 10039/3 v k.ú. Hrašné
 7. Drobná stavba oplotenia si pozemku Roberta Schneidera v osade U Štefíkov
 8. Rôzne – aktuálne k dianiu v obci Hrašné:
 • Informácia k projektu Zníženia energetickej náročnosti budovy ObÚ a MŠ (ukončené VO aktuálne už na odbore kontroly, internet v bunkách a KD – Slovanet, Comtec – inštalácia počitač. techniky, kontajner na odpad z ObÚ a MŠ, uzamykací kontajner pri KD, prípravy a práce sťahovania ObÚ + MŠ, školská správa, hygiena...)
 • Informácia k výzve – projektu Komunitné centrum na Hodulovom Vrchu.
 • Informácia k projektu a budovaniu ostrovčeka a prechodu pre chodcov v centre obce Hrašné
 • Úprava kanála okolo miestnej komunikácie v osade U Malkov svojpomocne verejnou prácou domácich obyvateľov
 • Oprava – respektíve nové oplotenie parku pri Kultúrnom dome od hlavnej cestnej komunikácie
 • Informácia zo stretnutia sa s predstaviteľmi štátnej správy SR
 • Vytvorenie spevnenej plochy pod kontajneri na sklo 6x
 • Riešenie miestnej komunikácie v časti Hodulov Vrch (p. Hladký, p. Černáková, p. Čubanáková)
 • Informácia zo stretnutia v Trenčíne k zlepšeniu kvality ovzdušia a zmeny klímy – Hrašné zaradené do 3. rizikového stupňa
 • Termín nasledujúceho ObZ ( 24.04.2024)
 • Diskusia
 • Záver

Starosta obce: 

Mgr. Pavel Hučko