Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR 369/1990 Zb.. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva starosta riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hrašné vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční

dňa 8. septembra 2021 o 17.00 hod v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom.

 

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Dodatok č. 8 k VZN č.1/2011 o výške príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri Materskej škole
5. Opakované prejednanie žiadosti p. Vladimíra Barančina o kúpu pozemku
6. Žiadosť o prenájom poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Kostolné firmou Herbex
7. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2
8. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2020/2021
9. Rôzne - informácie starostu k aktuálnym udalostiam týkajúcich sa obce Hrašné:
- dobudovanie terasy pred obchodným strediskom
- dobudovanie elektriny a vodovodu na hospodársky dvor
- opravy miestnych komunikácií
- riešenie parkoviska pri kultúrnom dome a cintoríne
- informácia k projektu obnovy budovy MŠ a OcÚ
- verejné brigády v obci Hrašné
- stavebné konanie p. Boháč
- realizácie elektrických prípojok v obci občanmi
- zmluvy na textilný odpad a služby hlásenie rozhlasu
- oprava schodiska na bytovkách
- personálne zmeny v MŠ
19. Záver

Mgr. Pavel Hučko
Starosta obce