Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky - Materskej školy, Hrašné 3, Hrašné

Obec Hrašné v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Materskej školy, Hrašné 3, Hrašné.


Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
• odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
• najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods.5 zákona č. 596/2003 Z.z.,
• dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s atestáciou podľa zákona č. 317/2009 Z.z.,
• ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona č. 317/2009 Z.z.,
• bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť,
• zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.,
• znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky riadenia školy,
• znalosť v oblasti pracovno – právnych a ekonomických vzťahov.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania a o vykonaní 1. atestácie,
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
• profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list,
• písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
• výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
• lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami doručte osobne do podateľne Obecného úradu Hrašné, alebo poštou na adresu:
Obec Hrašné, Hrašné 3, 916 14 Hrašné v zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvárať – VK – riaditeľ/riaditeľka MŠ Hrašné 3, 916 14 Hrašné “ do 15. januára 2020 do 12,00 hod.
Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, spĺňajúcim podmienky zaradenia do výberového konania najmenej sedem dní pred výberovým konaním.