Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR 369/1990 Zb.. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva starosta riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hrašné vo funkčnom období 2022 - 2026, ktoré sa uskutoční

dňa  20. októbra 2023 o 17.00 hod v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom .

 

   

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva starostom obce
 2. Určenie zapisovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia OcZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Upravený odpredaj pozemku na Hodulovom Vrchu – p. Katarina Hučková
 6. Získanie dotácie z Environmentálneho fondu v plnej výške 400.000 Eur na projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Hrašné – schválenie realizácie kapitálovej investície z dotácie EF
 7. Projekt doplnenia zvislého dopravného značenia a dopravných situácii na miestnych komunikáciách
 8. Projekt prechodu pre chodcov s ochranným ostrovčekom v centre obce Hrašné
 9. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 3
 10. Projekt Komunitné centrum v osade Hodulov Vrch
 11. Rôzne – aktuálne k dianiu v obci Hrašné:
 • Výmena piesku, dezinfekcia a úprava pieskoviska na ihrisku Materskej škôlky
 • Riešenie VO k projektu rekonštrukcie budovy ObÚ a MŠ
 • Riešenie náhradných priestorov ObÚ a MŠ počas stavebných prác
 • Návrh dotácie za energie od štátu pre samosprávy
 • Písomnosť p. Mgr. Nižníkovej
 • Opravy miestnych komunikácii
 • Prejazdnosť komunikácie v časti Polákov Vrch
 • V rámci triedenia odpadov je zaradený do nášho pravidelného zberu v obci aj „Papier“
 • Informácia k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023
 • Obecná brigáda (údržba areálu cintorína pred sviatkami) v piatok dňa 20.10.2023
 • Riešenie opráv cestných mostov v časti U Malkov a pod osadou Polákov Vrch (v roku 2024)
 • Príprava Vianočných trhov, Mikuláša a zabíjačky.
 • Stavba dreveného prístrešku – altánku v miestnom parku
 • Oprava prístrešku na miestnom futbalovom ihrisku.
 • Dobudovanie rozhlasu „po dráte“ v osade Žadovec

12. Termín nasledujúceho zasadnutia OcZ ( návrh 11. alebo 25. októbra 2023)

13. Diskusia

14. Záver 

Starosta obce: 

Mgr. Pavel Hučko