Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien

zvolávam  riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hrašné vo funkčnom období 2018 -2022

ktoré sa bude konať dňa  9. júna 2021 o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu

 

Program :

1.)        Otvorenie zasadnutia

2.)        Schválenie programu 

3.)        Kontrola plnenia uznesení

4.)        Odpredaj pozemku Emil Sopóci

5.)        Odpredaj pozemku Ľubomír Miko

6.)        Odpredaj pozemku Peter Gonek

7.)        Odpredaj pozemku Emíla Máliková

8.)        Riešenie kúpno predajných zmlúv

9.)        Prenájom pohostinstva

10.)      Kompostovanie BRKO čestné prehlásenia občanov

11.)      Hlásenie rozhlasu registrácia k odberu pre obyvateľov

12.)      Doplnenie školského obvodu

13.)      Pridelenie obecného nájomného bytu

14.)      Rôzne :

           - montáž mechanickej zábrany na Hodulovom vrchu

           - ukončenie verejného obstarávania na PD budova OcU

           - cenová ponuka na opravu schodov a chodníka pri KD

           - predbežný náklad na zabezpečenie prívodu elektriny a vody do hospodárskeho dvora

           - znalecký posudok na odpredaj pozemku Rastislav Omasta 

15.)        Záver

                                                                                        Starosta obce : Mgr. Hučko Pavel