Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien

zvolávam  riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hrašné vo funkčnom období 2018 -2022

ktoré sa bude konať dňa  10. marca 2021 o 16,30 hod. v sále kultúrneho domu 

 Program:   

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. 17:05 opakované prejednanie elektrickej prípojky- prizvaný žiadateľ p. Milan Štefík
 5. 17:30 prenájom priestorov Pohostinstva Hrašné- prizvaný nájomca p. Ján Bičian
 6. 18:00 stretnutie s novým lesným hospodárom Spoločných lesov Hrašné- Kostolné- prizvaný
 7. Roman Petrgalovič
 8. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Vladimír Barančin
 9. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Hrašné za rok 2020
 10. Návrh a schválenie Záverečného účtu obce Hrašné za rok 2020
 11. Služba Hlásenie rozhlasu- predstavenie a návrhy
 12. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Rastislav Omasta- upresnenie
 13. Rôzne - informácie starostu k aktuálnym udalostiam týkajúcich sa obce Hrašné
 14. Záver

                 

Starosta obce : Mgr. Pavel Hučko