Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien

zvolávam  riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hrašné vo funkčnom období 2018 -2022

ktoré sa bude konať dňa  9. decembra 2020 o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu 

 Program:                           

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schválenie programu
  3. Kontrola plnenia uznesenia
  4. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5
  5. Návrh rozpočtu obce na roky 2021 až 2023 
  6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2021 až 2023
  7. Návrh dodatku č. 7 k VZN 1/2011 o výške príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
  8. a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri Materskej škole 
  9. Rôzne   
  10. Záver

 

Starosta obce : Mgr. Pavel Hučko