Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien

zvolávam  riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hrašné vo funkčnom období 2018 -2022

ktoré sa bude konať dňa  18. novembra 2020 o 17,00 hod. v sále kultúrneho domu

 Program:                           

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schválenie programu
  3. Kontrola plnenia uznesenia
  4. Požiadavky na zapracovanie investičných akcii  do rozpočtu obce na rok 2021
  5. Rôzne   
  6. Záver

 

Starosta obce : Mgr. Pavel Hučko