Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien

zvolávam  riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hrašné vo funkčnom období 2018 -2022

ktoré sa bude konať dňa 5. februára 2020 o 16,00 hod. v zasadačke obecného úradu

Program :

1.)        Otvorenie zasadnutia

2.)        Schválenie programu

3.)       Kontrola plnenia uznesení

4.)       Prenájom priestorov v hasičskej zbrojnici na Hodulovom Vrchu

4.)       Predaj pozemku v k.ú. Stará Myjava pod cyklochodník - projekt cez MAS SR-ČR

5.)       Rôzne - infomácie starostu k aktuálnym udalostiam týkajúcich sa obce Hrašné

6.)       Záver

Starosta obce : Mgr. Pavel Hučko