Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien

zvolávam  riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hrašné vo funkčnom období 2018 -2022

ktoré sa bude konať dňa  20. mája 2020 o 17,00 hod. v sále kultúrneho domu

Program :

1.)        Otvorenie zasadnutia

2.)        Schválenie programu

3.)       Kontrola plnenia uznesení

4.)       Prenájom priestorov v hasičskej zbrojnici Hodulov vrch - Ing. Pribiš Ján

5.)       Žiadosť o odkúpenie pozemkov - Ing. Václevek Ivan a Ing. Václavková Gabriela

6.)       Žiadosť o odkúpenie pozemkov - Boháč Ján

7.)       Žiadosť o súhlas k zriadeniu vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí p. Barančin Jaroslav ml.

8.)       Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019

9.)       Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019

10.)       Správa o výsledku inventarizácie obce za rok 2019

11.)       Správa o plnení rozpočtu obce za rok 2019

12.)       Správa o plnení rozpočtu obce na I. štvrťrok 2020  

13.)       Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2019

14.)       Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 a č. 2

15.)       Oplotenie a úprava hospodárskeho dvora obce

16.)       Opravy miestnych komunikácii

17.)       Určenie zástupcov valného zhromaždenia za Obec Hrašné pre s.r.o Spoločné Lesy

             Hrašné – Kostolné z poslancov obecného zastupiteľstva

18.)       Návrh na uskutočnenie obecného zastupiteľstva v mesiaci jún 2020 v priestoroch

             bývalej školy na Hodulovom vrchu

19.)       Rôzne :

             - riešenie prístupovej cesty k rodine Križanovej v osade Žadovec

           - p. Sovišová Elena výmena pozemku na Hodulovom vrchu - cesta k zastávke SAD

           - ukončenie reklamácie podlahy v kultúrnom dome

           - realizácia zateplenia kultúrneho domu – projekt MAS Myjava

     - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu

       - dotácia pre DHZ Hrašné zo štátneho rozpočtu

       - náter strechy na obchodnom centre členmi DHZ Hrašné

     - oprava a výmena miestneho rozhlasu

     - oprava ozvučenia v dome smútku

     -   návrh na uzamknutie spodnej brány na miestnom cintoríne

     - zmluva Envi-Pak – plasty

     -   údržbárske práce v materskej škole

     - oprava dlažby v nájomných bytových domoch, kontrola HP

   -   oprava šatní na ihrisku

   -   ICS systém nedoplatky

   -   ponuka opravy miestnych komunikácii studeným asfaltom

   -   opatrenia v rámci šírenia nebezpečnej nákazy COVID 19

   -   riešenie triedeného odpadu

   -   riešenie odpadu na Hodulovom vrchu

   - vyčistenie dvora pre biologický – rastlinný odpad na Hodulovom vrchu

   - riešenie váh na kuka voz

   - cesta na skládku odpadov

   - sťažnosť na p. Habardu na trativod zo septiku – podozrenie

20.)       Záver

Starosta obce : Mgr. Pavel Hučko