Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zrušené do odolania na základe opatrení krízového štábu a

Úradu verejného zdravotníctva SR . 

 

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien

zvolávam  riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hrašné vo funkčnom období 2018 -2022

ktoré sa bude konať dňa             2020 o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu

Program :

1.)        Otvorenie zasadnutia

2.)        Schválenie programu

3.)       Kontrola plnenia uznesení

4.)       Prenájom priestorov v hasičskej zbrojnici Hodulov vrch - doplnenie žiadosti

5.)       Prejednanie vecného bremena - prípojok k novostavbe p. Jaroslav Barančin

6.)       Žiadosť Ing. Ivana Václavka o odkúpenie pozemku v k.ú. Hrašné

7.)       Rôzne

8.)       Záver

Starosta obce : Mgr. Pavel Hučko