Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien

zvolávam  mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hrašné vo funkčnom období 2018 -2022

ktoré sa bude konať dňa  6. augusta 2020 o 19,00 hod. v zasadačke obecného úradu

Program :

1.)        Otvorenie zasadnutia

2.)      Úprava rozpočtu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice

3.)       Doplnenie školského obvodu

4.)      Zateplenie + fasáda KD  

5.)      Termín verejnej schôdze    

6.)      Záver

Starosta obce : Mgr. Pavel Hučko