Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien

zvolávam  riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hrašné vo funkčnom období 2018 -2022

ktoré sa bude konať dňa  7. októbra 2020 o 17,00 hod. v sále kultúrneho domu

 Program:                           

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schválenie programu
  3. Kontrola plnenia uznesenia
  4. Predaj pozemku Ing. Václavek
  5. Predaj pozemku p. Omasta 
  6. Predaj pozemku p. Sopóci
  7. Umiestnenie stĺpikov na chodník k zastávke SAD
  8. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Švancara  Kostolné
  9. Žiadosť o umiestnenie bilboardov  p. Polák
  10. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením
  11. Riešenie kuchynského odpadu
  12. Rôzne :    

  Návrh úpravy cien pozemku pri predaji obcou

  Znak obce a nápis na kultúrnom dome

  Legalizácia kompostoviska obce

13.  Záver

 

Starosta obce : Mgr. Pavel Hučko